กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสิริพันธุ์ วุฒินนทนันท์ชัย
ครู คศ.3

นางสาวพัชรินทร์ วงษ์นันตา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวพิชญา วงษ์อำนาจ
ครูผู้ช่วย