กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายจอมใจ หมื่นนรา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางกัลยาณี เรืองฤทธิ์
ครู คศ.3

นางสาวจุฬาลักษณ์ โทนแก้ว
ครู คศ.3

นายปภพสรรค์ ราชเครือ
ครู คศ.1