กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายไผทพงศ์ ภักดีรุจีรัตน์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นายชัยณรงค์ รองงาม
ครู คศ.3

นายสุพิศ คำมูล
ครู คศ.2