กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายสุรินทร์ เมืองง้า
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นายชนาวุธ ตุ้ยดา
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1