กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายวรวิทย์ เฉลิมนรเศรษฐ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาวอุทัยวรรณ สิงห์ทอง
ครู คศ.3

นางอมรรัตน์ เทียมแก้ว
ครู คศ.3

นางสาวระวิพรรณ อุดจอม
ครู คศ.3

นางสาวพันทิดา ทาวงษ์
ครู คศ.2