กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายกฤษณะพันธ แก่นมณี
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางณิษา สิริปัญญา
ครู คศ.3

นางณัชชา ตุ้ยหล้า
ครู คศ.3

นางจุฑามาศ ทาหว่างกัน
ครู คศ.3

นางวรรณพร อยู่มา
ครู คศ.3

นางมัลลิกา เจียมประเสริฐ
ครู คศ.3

นางสาววนิดา กันทะเอ้ย
ครู คศ.1

นางสาวสิริพร ยศบรรเทิง
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1