กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายวนิตย์ ตาคำ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวเกษมณี อุดทาสา
ครู คศ.1

นางสาวสุชาดา ขาววิลาศ
ครูผู้ช่วย