คณะผู้บริหาร

นางสาวลาวัลย์ เกติมา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายธัญวุฒิ บัวหลวง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา