ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวลาวัลย์ เกติมา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่กุวิทยาคม
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
เบอร์โทรศัพท์ : 081-9530609
อีเมล์ : nongperth_a@hotmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นายธัญวุฒิ บัวหลวง
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่กุวิทยาคม
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
เบอร์โทรศัพท์ : 093-3189530
อีเมล์ : Thunyawut.ole@gmail.com